Laurus Konsultacijas

Pakalpojumi

 1. Projektu sagatavošana, vadība un ieviešana

  1. Projektu sagatavošana:

   1. Biznesa plānu izstrāde;

   2. Tehniski – ekonomisko pamatojumu izstrāde;

   3. Projekta pamatojumu un rezultātu novērtējumu izstrāde;

   4. Projekta iesnieguma veidlapas un pavadošo dokumentu sagatavošana ES finansējuma piesaistei.

  2. Projektu vadība un ieviešana:

   1. Klienta interešu pārstāvniecība pie finansētāja vai uzraugošās institūcijas;

   2. Projekta iepirkumu konsultācijas un iepirkumu procedūru veikšana;

   3. Projekta starpziņojumu, maksājumu pieprasījumu un citu atskaišu sagatavošana;

   4. Klienta darbinieku instruēšana un apmācība projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumos.

 2. attīstības un stratēģisko dokumentu izstrāde:

  1. Ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrāde;

  2. Plānošanas dokumentu izstrāde teritoriju attīstībai sekojošās jomās:

   1. Ūdenssaimniecība;

   2. Transporta tīkls;

   3. Degradētās industriālās zonas;

   4. Loģistikas parki;

   5. Hidrotehniskās būves

   6. Pilsētvide un sabiedriskās būves.

 3. Finanšu plānošanā un piesaiste:

  1. Darbības analīze un rādītāju attīstības scenāriju modelēšana;

  2. Budžeta sastādīšanas konsultācijas;

  3. Konsultācijas budžeta izpildes kontrolei un uzraudzībai;

  4. Finansējuma piesaiste no kredītiestādēm, ES struktūrfondiem (ERAF, Kohēzijas fonds, Sociālais fonds, KPFI, Interreg), privātajiem investoriem un LR Valsts kases.

 4. Korporatīvajā vadībā;

  1. Restrukturizācija un reorganizācija;

  2. Konsultācijas pārdošanas, iegādes vai apvienošanās darījumos;

  3. Due diligence procedūra;

  4. Apmācība finanšu jautājumos.

 5. Publiskajā – privātajā partnerībā;

 6. Tirgus pētījumu izstrādē.